Maa-amet

Maa-amet on Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teostab täidesaatvat riigivõimu ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Amet esindab ülesannete täitmisel riiki.

Vastavalt Maa-ameti põhimäärusele on Maa-ameti tegevusvaldkonnad:

1. maakatastri pidamine ja katastrimõõdistamiste korraldamine;
2. maareformi teostamise suunamine, koordineerimine ja kontrollimine;
3. ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmine;
4. geoinformaatika-alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
5. ruumiandmete infrastruktuuri arendamise alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
6. üldist tähtsust omavate ja muude topograafiliste nähtuste andmete hõive teostamine, sellealase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
7. kartograafia ja fotogramm-meetria alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
8. geodeesia-alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
9. geodeetilise süsteemi haldamine;
10. aadressiandmete süsteemi haldamine;
11. geoloogia-alase tegevuse korraldamine;
12. maa hindamise alase tegevuse suunamine, korraldamine ja koordineerimine;
13. maa hindamise ja maakorraldustööde tegevuslubade andmine;
14. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade kasutamine, käsutamine ja valdamine selleks antud volituste piires, riigi maareservi moodustamine;
15. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade arvestuse pidamine.
Amet täidab ka muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning keskkonnaministri määruse ja käskkirjaga, samuti keskkonnaministri või Keskkonnaministeeriumi kantsleri antud ülesandeid.

Allikas: Maa-amet

Maa-ameti maainfo