Energiamärgis

Alates 1. jaanuarist 2009 on inimestel, kes soovivad projekteerida uut eluaset, osta või üürida maja või korterit, õigus nõuda hoone energiamärgist. Energiamärgis näitab, kui energiasäästlik on soetatav kinnisvara. Mida kõrgem on hoone energiatõhususe klass (A-st kuni H-ni), seda väiksemad on tulevikus energiaarved. Kõige säästlikumad on A-klassi hooned ja kõige rohkem kulutavad energiat H-klassi märgise saanud hooned. Mis on energiamärgis? Energiamärgis on dokument, mis näitab, kui palju hoone või selle osa tarbib aastas energiat köetava pinna ruutmeetri kohta. Energiamärgise väljastamisel võetakse arvesse energia, mis kulub hoone kütmisele, jahutamisele, vee soojendamisele, ventilatsioonile, valgustusele, elektriseadmete kasutamisele jms. Miks on energiamärgis vajalik? Energiamärgis on vajalik selleks, et korteriostja teaks, millised hakkavad tulevikus olema tema elektri- ja soojaarved. Seega peaks energiamärgis kaasa aitama sellele, et inimesed tunneksid huvi eeskätt energiasäästliku kinnisvara soetamise vastu. Energiamärgis võimaldab võrrelda hoone energiatarvet teiste sarnaste hoonete omaga ja aidata nii kinnisvara soetamisel valida energiasäästlikuma variandi. Millistel hoonetel peab olema energiamärgis? Olemasolevad hooned ja korterid: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel või korteritel, mida soovitakse osta või müüa peale 1. jaanuari 2009. Müüja peab energiamärgise ostu-müügitehingu toimumisel üle andma ostjale. Uued hooned: Energiamärgis peab olema kõikidel hoonetel, mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal. Sellisel juhul tuleb energiamärgis esitada kohalikule omavalitsusele ehitusloa taotlemisel. Kust saada energiamärgist? Olemasolevatele hoonetele väljastab energiamärgise energiaauditeid tegev või energiamärgist väljastav ettevõtja. Märgist väljastavast ettevõttest antakse tellijale andmete leht, kuhu märgite hoone kolme viimase aasta küttekulud ja -liigid, elektrikulud, vee kasutuse, sooja vee valmistuse viisi jms andmed. Andmed on analüüsitud ja välja on arvutatud, kui suur on energiakulu keskmiselt ühel aastal ühe ruutmeetri kohta. Uutele hoonetele väljastab energiamärgise projekteerija. Kui ehitus on lõpetatud, annab ehitaja energiamärgise hoone omanikule üle koos muu ehitust puudutava dokumentatsiooniga. Kaua energiamärgis kehtib? Energiamärgise kehtivusaeg on kümme aastat. Hiljem antud energiamärgis tunnistab varem samale ehitisele või ehitise osale antud energiamärgise kehtetuks. Kes peab tagama, et hoonel oleks energiamärgis? Uute hoonete puhul , mille projekteerimist alustatakse 2009. aastal, peab energiatõhusus olema projekteeritud selle ettevõtja või isiku poolt, kes koostas hoone projekti. Olemasolevate hoonete puhul peab energiamärgis olema kõikidel hoonetel või nende osadel, mis on ostetud pärast 1. jaanuari 2009. Energiamärgise olemasolu peab tagama hoone omanik. Kui kortermajas enne ei ole energiamärgist, siis muutub see kohustuseks kohe, kui kas või üks inimene esitab sellekohase soovi. Korteriühistu seadus sätestab, et kui kas või üks korteriomanik soovib seda märgist, peab juhatus selle ühe kuu jooksul taotlema. Kehtiv Eesti seadusandlus ei takista tehingute läbiviimist olukorras, kus müüja ei ole ostja ees energiamärgise esitamise nõuet täitnud. Samuti ei näe seadus ette hetkel ühtegi sanktsiooni tehingu osapooltele energiamärgise puudumise tõttu. Energiamärgise puudumine tehingu juures võib olla riskiks pigem ostjale: kui tarbija ei ole märgise vastu huvi tundnud, aga hiljem hakkab aru saama, et energiaarved on üle mõistuse suured, on võimalused tehingu vaidlustamiseks energiakasutuse aspektidest nähtavasti piiratumad. Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium