Ärikliendile

Ehitis tuleb seadustada, kui ehitis on püstitatud, laiendatud või ümberehitatud (sh projektist erinevalt ehitatud) õigusliku aluseta. Seadustamise aluseks on korrektne dokumentatsioon, mis tõendab ehitise ohutust, ehk teisisõnu – nõuetele vastavust.

Ka pankade jaoks on tagatisvarade juriidiline korrektsus laenu väljastamise üheks eeltingimuseks. Paljudel juhtudel puututakse probleemiga kokku oma vara müües, kui selgub, et hoones on tehtud ümberehitus- või laiendustöid seda dokumenteerimata. Samal põhjusel  võib probleem võib tekkida ka kindlustusjuhtumi korral, kus kindlustusandja võib keelduda kahjude hüvitamisest. Seega ka kinnisvara likviidsuse ja väärtuse üheks alustalaks on korrektne ja nõuetekohane dokumentatsioon.

Millal on vajalik hoone ja/või rajatise ehitus-dokumentatsioon kindlasti kontrollida ja nõuetega vastavusse viia?

 • Hoonele või rajatisele on vaja ehitus- või kasutusluba
 • Hoone/rajatis on ehitatud projektist erinevalt
 • Hoonet on laiendatud, kuid ei ole esitatud vastavaid dokumente registrile
 • Hoone/rajatis on ehitatud seda dokumenteerimata, seadusest tulenevatele nõuetele mittevastavalt
 • Hoonele soovitakse panga kasuks hüpoteeki seada
 • Kinnisvara müügitehingul soovib ostja ostu finantseerida pangalaenuga
 • Soovitakse hoonet kindlustada
 • Ettevõtja soovib auditeerida oma ehitise nõuetele vastavust omal soovil.

Ehitise dokumentatsiooni hooletusse jätmise ja ebaseadusliku ehitustegevuse tagajärjed võivad olla:

 • Ettevõtte hoone ja/või rajatis on kindlustatud ning makstakse igakuiselt üsna suuri kindlustus-makseid. Paraku ei saa kindlustushüvitist-kaitset, kuna kahju tekkis hoones tuleohutusnõuete eiramisest ja puudub ka nõuetekohane dokumentatsioon
 • Puudulik ja/või nõuetele mittevastav ehitus-dokumentatsioon alandab ettevõtte hoone turuväärtust
 • Juriidilisele isikule võidakse määrata trahv kuni 32 000 € nii ehitisele kui ka ehitamisele esitatavate nõuete rikkumise eest. Sama trahvimäär on ka ehitusloata ehitamise ja kasutusloata ehitise kasutamise eest. Kui ehitise kasutamisel tekkis õnnetusjuhtum, kus on olnud oht inimese elule ja tervisele, siis karistatakse rahatrahviga juba oluliselt suuremas määras
 • Ebaseaduslik ehitis võidakse sundlammutada.

Ehitise dokumentatsiooni projektijuhtimisteenus:

 • Olemasoleva dokumentatsiooni hindamine, analüüs, konsultatsioon
 • Elektroonse ehitisregistri tegevuste koordineerimine
 • Läbirääkimiste juhtimine menetlusprotsessi ametnikega
 • Ehitus- ja/või kasutusloa taotlemiseks vajalike projektiosade organiseerimine
 • Geodeetilised tööd
 • Arhitektuurne projekteerimine
 • Konstruktiivne projekteerimine
 • Kütte- ja ventilatsiooniprojektid
 • Elektri- ja nõrkvooluprojektid
 • Tuleohutusauditid
 • Erinõuete menetlemine (muinsuskaitse, miljööväärtus, loodukaitsealad jms)

Meie meeskond ja koostööpartnerid on komplekteeritud oma ala parimatest spetsialistidest. Omame pikaajalist kogemust ehitussektoris ning saame ette näidata edukad ehitiste nõuetele vastavusse viimised erinõuetega tööstusettevõtetes, detailplaneeringute menetlemised ja kasutuslubade väljastamised.

 

Tarvo Nõlvak
Seadustamise valdkonna projektijuht
+372 53 44 3640
tarvo.nolvak@domus.ee