arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

KredEx kodu renoveerimine -50% allahindlusega

Pakutakse oma kodu renoveerimist 50% allahindlusega! Kas ja millistel tingimustel seda võimalust saab kasutada?
Kredex tuli juuni alguses välja uue toetusmeetmega, millega pakutakse võimalust väikeelamute energiatõhususe suurendamist.
Esialgu tundub võimalus väga ahvatlev. Lubatakse maksta kuni 50% ehituskuludest, mis maja renoveerimiskulusid arvesse võttes, on väga suur toetussumma. Seda ka juhul, kui soetada renoveeritav elamu alles täna ning sinna koheselt elama asudes. Tegemist on 1.06.2020 Majandus- ja taristuministri poolt välja antud määrusega, mille nimi on „Väikeelamute energiatõhususe suurendamise toetuse kasutamise tingimused ja kord“. Selle kohta saab täpsemalt lugeda Riigi Teatajast >>

Kuna paljude jaoks meist on keeruline aru saada, mida siis ikkagi tegema peab ning millele on võimalik toetust saada, siis proovin veidi lihtsamalt lahti kirjutada. Tingimusi on väga palju, seega ei kirjuta päris kõigest, vaid sellest, millest enamikele inimestele võiks kasu olla.
Toetuse sihtrühm on füüsiline isik. Ehk siis tavainimene. Ettevõtetele toetus ei laiene. Toetuse eesmärgiks on väikeelamute (majade) energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine ning taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.
Oluline on aru saada, et väikeelamu alla ei lähe kõik majapidamised, vaid enne 2000. aastat kasutusse võetud üksikelamud, ridaelamud või kaksikelamu sektsioon (korter või majaosa paarismajas).
Taotlusi saab esitada käesoleva aasta lõpuni, kuid päris viimasele päevale ei tasu taotluse esitamist jätta, sest siis ei pruugi jõuda selle aasta sees otsust vastu võtta. Positiivse otsuse saanud taotlejal on aega rekonstrueerimistööd lõpule viia 12 kuu jooksul alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
Selleks, et Kredex toetuse välja maksaks, peab olema ette näidata kasutusteatis, üleandmise aktid, kuludokumendid jne.

Milliseid töid toetatakse?
• fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
• katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
• akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
• esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
• küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
• ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
• taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
• heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
• ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;
• toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
• rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;
• omanikujärelevalve teostamine.

Toetuse põhitingimused
Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud Ehitisregistrisse, samuti peab Ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta ning kasutusotstarve. Ehk esimese asjana tuleb minna www.ehr.ee lehele, trükkida sisse enda aadress ning veenduda, et kõik vajalik info on seal olemas. Kui info on puudulik, siis soovitan pöörduda valla ehitusspetsialisti poole.
Soojustamiseks tehtavad renoveerimistööd peavad olema teostatud ettekirjutatud nõuetele vastavalt. Näiteks, kui on plaan soojustada välissein, siis tuleb seda teha nii, et soojustatava välisseina soojusläbivus jääb maksimaalselt U ≤ 0,20 (W/m2K). Nõuded on ka akendele, soojuspumpadele, ventilatsioonisüsteemile jne. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.

Milliseid kulusid toetatakse?
Siseviimistluse taastamisega seotud kulu on abikõlblik kuni 5 protsendi ulatuses rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2500 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.
Toon näite: oletame, et toetuse taotlejal on plaanis soojustada hoone katuslagi ning tööde planeeritav kogumaksumus on ligikaudu 10 000€. Sellisel juhul saaks siseviimistluskulude katteks küsida toetust kuni 500€ ulatuses.
Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik vaid juhul kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.
Ehitusprojekti, millest toetuse andmise eesmärgile vastavad rekonstrueerimistööd teostatakse vähem kui 50 protsendi ulatuses, koostamist toetatakse 15 protsendi ulatuses ehitusprojekti maksumusest. Juhul, kui rekonstrueerimistööd aga teostatakse rohkem kui 50% ulatuses, siis on ka projekti enda maksumusest 50% abikõlbulik.
Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.
Kulusid arvestatakse tekkepõhiselt. Kulu tekkimise päevaks loetakse arve koostamise kuupäeva.

Milliseid kulusid ei toetata?
• elektri- ja nõrkvoolusüsteemi töödega, välja arvatud toetatavate tegevustega otseselt seotud elektri- ja nõrkvoolusüsteemiga seotud kulu;
• kaugküttevõrguga liitumisega seotud kulu;
• taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu;
• vee- ja kanalisatsioonisüsteemi tööde kulu;
• kinnistu piirete, parkimiskohtade, välisvalgustuse ja haljastusega, välja arvatud soojuspumba maakollektori paigaldamisega kaasneva pinnase taastamisega, seotud kulu;
• ülemäärased, toreduslikud või vääralt arvestatud kulud.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma
Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, kohta:
1. Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30 protsenti ja kuni 30 000 eurot;
2. Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14 oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40 protsenti ja kuni 40 000 eurot;
punktides 1 ja 2 nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50 protsenti ja kuni 50 000 eurot.
Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma kuni 30 000 eurot väikeelamu kohta.

Kuidas taotlust esitada?
Taotlus esitatakse KredExi kinnitatud vormil KredExi e-keskkonna kaudu või digiallkirjastatuna e-kirjaga.
Taotlusi ei võeta vastu enne taotluste vastuvõtmise alguskuupäeva.
Toetuse taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik või füüsiline isik, kelle kasuks on seatud hoonestusõigus või korterihoonestusõigus. Ühises omandis oleva kinnisasja, korteriomandi, hoonestusõiguse või korterihoonestusõiguse puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud.
Taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, aadressiga.
Taotlusele on pikk rida nõuded, mida saab lugeda Riigi Teatajast. Lühidalt öeldes on vaja projekti kogueelarvet kululiikide lõikes, rahastamisallikaid.
Taotlusele peab märkima ka rekonstrueerimistööde planeeritava teostaja, eelneva kalendriaasta energiatarbimise, kinnituse omafinantseeringu olemasolu kohta vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Nõuded rekonstrueerimistööde hinnapakkumuse võtmisele
Rekonstrueerimistööde tellimisel võetakse vähemalt kolme omavahel sõltumatu ettevõtja hinnapakkumus. Hinnapakkumused peavad olema ettevõtjatelt võetud mitte rohkem kui kahenädalase vahega, need peavad võrdlemisel olema kehtivad ja tehtud ettevõtjate poolt, kellel on õigus vastavas valdkonnas tegutseda.
Edukas hinnapakkumus peab põhinema parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte alusel. Juhul, kui ei valita odavaimat hinnapakkumust, tuleb seda taotluses põhjendada.
Hinnapakkumise küsimised ning ka pakkumised peavad olema kirjalikud ning neid tuleb vastavalt seadusele säilitada 7 aastat.

Toetuse maksmise tingimused
Toetuse saaja võib taotleda toetuse maksmist kahes osas. Esimest osa toetusest on võimalik taotleda peale 75% tööde valmimist.
Terviklikul rekonstrueerimisel esitab toetuse saaja KredExile väikeelamu rekonstrueerimise lõppemisele järgneva kalendriaasta mõõdetud energiatarbimise andmetel põhineva energiamärgise KredExi kodulehel kirjeldatud viisil hiljemalt kuu möödudes asjakohase kalendriaasta lõppemisest.

Janar Saviir
Domus Kinnisvara
Konsultant
+ 372 5551 2345
janar.saviir@domus.ee