arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

KINNISVARAMAAKLERI TEENUSE KVALITEET. IV osa

Kui käesoleva artikliseeria eelmistes osades pöörasin tulenevalt Euroopa Liidu „Kinnisvaramaaklerite teenuste standardi“ EN 15733 ülesehitusest peamiselt tähelepanu maakleri ja kliendi vahelistele suhetele, siis käesolevas osas keskendume ainult maaklerile endale. Nimelt sätestab standard konkreetsed nõuded maakleri kutseoskustele.

Kinnisvaramaaklerina tegutsevatel isikutel peab olema Euroopa Liidu kinnisvaramaaklerite teenuste standardis sätestatud ametialane pädevus. Standard sätestab, et parim viis vastava pädevuse saavutamiseks on läbi erialase hariduse, soovitatavalt 120 ainepunkti (ECTS – European Credit Transfer System) mahus kinnisvaraga seotud erialadel. Erialasele haridusele peaks lisanduma vähemalt 12 kuuline täismahus töötamise periood erialase juhendamise all enne, kui tulevane maakler hakkab sooritama varamaakleritöö toiminguid iseseisvalt. Samas tunnistab standard, et ka teised meetodid erialase kompetentsuse saavutamiseks on võimalikud. Samuti on selge, et teatud valdkonnas on vajalik veelgi suuremate pädevus- ja haridusnõuete kehtestamine. Nii nõuab standard, et maakleril peab olema juurutatud süsteem vastava pädevusega partnerite valikuks ja rakendamiseks, et tagada kõigi kinnisvaratööga kaasnevate ülesannete sujuv täitmine. Ilmselt peetakse siin silmas ekspertiise, õigustoiminguid jms, mis nõuavad väga head erialast pädevust.

Euroopa Liidu standard loetleb kinnisvaramaakleri ametialased oskused miinimumtasemena alljärgnevalt:

1. Teadmised kinnisvaraturust, kus ta tegutseb (sh piiriülesed tehingud), sealhulgas:
– kinnisvaratehingutega seotud enamlevinud terminid ja definitsioonid;
– kinnisvarasektoriga seotud rahandus-, krediidi- ja pangandussüsteemid;
– kinnisvarasektoriga seotud majanduslik ja poliitiline olukord;
– nõudlus ja pakkumine kinnisvarasektoris;
– kinnisvarainvesteeringute toimimine.
2. Kinnisvara turundus. See hõlmab erinevate varatüüpide turundamise tehnikaid ja meetodeid.
3. Kinnisvara kasutamisega kaasnevad kulud, sealhulgas vähemalt:
– majandamiskulud (energiakulu, maksukulu, hoolduskulu jms);
– erinevad kinnisvaraga seotud kindlustused (varakindlustus, laenukindlustus, sisustuse kindlustus, vastutuskindlustus jms);
4. Kinnisvaratehingute finantseerimise põhimõtted ja läbiviimine, sealhulgas vähemalt:
– kinnisvaralaene, hüpoteeke ning teisi finantsistrumente puudutava seadusandluse tundmine;
– kinnisvaraga seotud laenude ja finantsinstrumentide tundmine;
– kinnisvaralaenu ja hüpoteegi seadmisega seotud korralduslikud küsimused.
5. Kinnisvara turuhinna määramine, sealhulgas vähemalt:
– kinnisvara hindamise põhilise terminoloogia ning meetodite tundmine;
– kinnisvara hindamise erinevate eesmärkide mõistmine;
– oskus määrata, mis infot on vaja ning mis meetodit rakendada kindlas turusituatsioonis kinnisvara hinna määramiseks.
6. Pindade ülevaatus ja mõõdistus. See hõlmab pindade mõõdistamise põhimõtete ja terminoloogia tundmist erinevat tüüpi varade puhul arvestades ülevaatuse ja mõõdistuse eesmärki.
7. Eesti ning Euroopa Liidu kinnisvaraalase seadusandluse, regulatsioonide ja standardite tundmine. Sealhulgas:
– kinnisvara vahendustegevuse regulatsioonid;
– tervisekaitse, turvalisuse ning keskkonnakaitse regulatsioonid, samuti rahapesu vastased regulatsioonid;
– toetused ja kinnisvaraga seotud maksusoodustused;
– linnaplaneerimine ning kinnisvaraarendus;
– kinnisvaraga seotud maksustamise põhimõtted;
– tarbijakaitse temaatika;
– ehitusvaldkonna põhimõtted ja õigusaktid;
– omanike ja üürnikega seotud küsimused;
– lepinguõigus.
8. Kinnisvaratehingute korraldamine, sealhulgas vähemalt järgmist:
– oskus koostada kinnisvaratehinguteks vajalikke lepinguid või oskus abistada nende koostamist;
– kinnisvaraga seotud lepingute arvustamine ning lepingutest kliendile tulenevate mõjude hindamine;
– kinnisvara müügi/üürimise erinevad meetodid ning maakleri roll selles.
9. Ehitus ja kinnisvara hooldusega seotud küsimuste tundmine, sealhulgas:
– ehitiste tüübid ning ehitusvaldkonna baasterminoloogia tundmine;
– ehitiste struktuursed osad;
– ehitustegevuse põhimõtted, renoveerimine, remont, rekonstrueerimine, ehitusvaldkonna dokumentatsioon ja load;
10. Kinnisvaraga seotud keskkonna- ja energiakasutuse aspektid, sealhulgas vähemalt:
– algteadmised materjalide ja konstruktsioonide elutsüklist;
– energiasäästu, heli-, niiskus- ja valgusisolatsiooni põhimõtted;
– reostusohu ning reostustõrjega seotud põhimõtted:
– kinnisvaraga seotud loodusõnnetuste riskid (pinnase erosioon, varingud, üleujutused jms);
11. Arhitektuursete jooniste, plaanide ja hoone spetsifikatsioonide mõistmine.
12. Katastriplaanide ning geodeetiliste plaanide (sh topograafilise info) mõistmine, sealhulgas vähemalt:
– avalikes registrites oleva kinnisvara puudutava info kasutamise oskus;
– tavapäraste terminite ja definitsioonide mõistmine;
– katastriinformatsiooni õigusliku ja praktilise tähenduse mõistmine.
13. Linnakujunduse ja planeeringute alase regulatsiooni tundmine, sealhulgas vähemalt:
– planeerimisalastes õigusaktides kasutatavate terminite ja definitsioonide mõistmine;
– planeerimisvaldkonna regulatsioonide õigusliku ning praktilise tähenduse mõistmine;
– planeerimisalaste regulatsioonide sisu hindamise oskus.
14. Ärikorralduslikud oskused, sealhulgas vähemalt:
– infotehnoloogiliste vahendite kasutamise oskus;
– dokumendihaldus ning elektrooniliste andmete haldamine;
– kvaliteedijuhtimine:
– konfliktide lahendamise oskus.
15. Suhtlus- ning müügioskused, sealhulgas vähemalt:
– suulise ja kirjaliku esitlemise tehnikad;
– kliendi vajaduste väljaselgitamise oskused;
– oskus rakendada läbirääkimiste tehnikaid.

Maakler peab standardi sätete kohaselt tagama, et tema ametialased oskused säiliksid ning peab neid järjepidevalt edasi arendama. Sealhulgas olema pidevalt kursis muudatustega seadusandluses ning arengutega ka kõigis muudes küsimustes, millele on mõju temale usaldatud ülesannete täitmisele. Samuti osalema ning soodustama ka oma töötajatel osalemist erialastel koolitustel, et olla kursis ning osata praktikas rakendada õigusaktide muutusi ning valdkonna parimat äritava.