arrowarrow2backtotopDeutschdropdownEnglishEspañolEestifacebookSuomiFrançaiskarge-service1karge-service2karge-service3karge-service4large-channelslarge-dayslarge-growthlarge-photoslarge-searchlarge-teamlarge-tvlocation-homelocationlocation2logo_domusmailphonephone2PortuguêsquoteРусскийsearchticktwitteryoutube

Maale elama küll, aga kuhu ja kuidas?

Kuhu minna?
11. aprillil toimub Tallinnas, Kalevi Spordihallis huvitav üritus, täpsemalt mess, mille käigus kutsutakse noori ja aktiivseid inimesi üles vastupidiselt peavoolu liikumissuunale linnast maale elama siirduma. Ettevõtmine on intrigeeriv, kuna maaelanikkond väheneb järjepidevalt juba pikkade aastate vältel. Lisaks kõikmõeldavatele sotsiaalsetele, riigikaitselistele ja muudele probleemidele toob maapiirkondade tühjenemine ja elujõu vähenemine endaga kaasa sealse kinnisvara odavnemise, ostuhuvi vähesuse ning sellest tulenevalt ka sageli veel paar aastat tagasi korras olnud maamajade lagunemise. Aga seda teavad maapiirkondades töötavad maaklerid niigi, kohalikest elanikest rääkimata…

Natuke lähemalt heast algatusest
2012. aastal käivitasid Lõuna-Eesti arendusorganisatsioonid kodanikualgatuse korras projekti „Maale elama“, millest tänaseks on välja kasvanud elujõuline ja eeskätt maapiirkondadele eluliselt vajalik liikumine.
Projekti eesmärk on propageerida maal elamise eeliseid ning ühtlasi teadvustada ka maaelust tulenevaid väljakutseid. Samas julgustatakse kogukondi ja omavalitsusi võtma aktiivset rolli oma inimressursi kujundamisel ning toetatakse neid selles tegevuses. Teisalt püütakse linnast maale tulevatele inimestele muuta elukohavahetus teadlikumaks ja lihtsamaks. Seda, et ideel on jumet, tõestas ka küsitlus, mille kohaselt noored pered unistavad jätkuvalt oma maakodust ning soovivad oma lapsi kasvatada turvalises ja eluterves keskkonnas. Kokkuvõtteks võib öelda, et ühtehoidvad ja elujõulised kogukonnad on hakanud ennast ise turundama – nii väärt elukohtadena, kui jätkusuutlike kogukondadena.

Niisiis toimub 11. aprillil juba kolmas „Maale elama“ mess. Seekord on messi pearõhk suunatud ettevõtlikele inimestele, mistõttu messi peateema on „Maale ettevõtjaks”. Sellise teemapüstitusega annavad kogukonnad märku, et maale on väga oodatud inimesed, kelle ettevõtlikkus ja elujõud võimaldavad neil ellu jääda ja hakkama saada mistahes muutuda võivates oludes. Eelnevast tulenedes on selle aasta messi uuenduseks nõustamisala, kus igapäevaselt maakondlikes arenduskeskustes töötavad ettevõtluskonsultandid aitavad kaaluda noorte inimeste värskeid äriideid ning annavad kohapeal adekvaatse tagasiside ja vajadusel ka head nõu, kuidas oma mõtteid edasi arendada. Lisaks oma headele ideedele on „Maale elama” kodulehel üle 80 idee, mida maal ettevõtliku inimesena veel teha võiks.

„Maale elama“ kodulehelt on võimalik leida kogukonnad, kes on algatusega liitunud, ülevaate kinnisvarapakkumistest,vabadest töökohtadest, eluks vajaliku infrastruktuuri olemasolust ja tasemest ning kohalike elanike, omavalitsuse ja ettevõtjate meelsusest uute elanike ootuses. Oma kodu otsides on hea ka kinnisvaraportaalide kv.ee, city24.ee ja domuskinnisvara.ee pakkumistel silm peal hoida.

Kahe aasta jooksul on algatuse abil linnast maale kolinud 69 peret, kuhu kuulub 150 inimest. Kas see on piisk meres võrrelduna nende inimestega, kes on maalt lahkunud? Võib-olla. Kuid kindlasti on see uue ja olulise liikumissuuna algus ning hea algatus, millele ka kõik maal kinnisvara omavad inimesed head käekäiku soovivad.

Kuidas sinna jõuda ja kuidas seal hakkama saada?
Enne kodumaja väljavalimist on noorel inimesel kasulik ära käia pangas, võib-olla ka KredEx-is. Ehk isegi PRIA-s, EAS-is või koguni TAS-is.
Kuna elukoha vahetus, seda enam radikaalne, on inimese elus üks kaalukamaid otsuseid, tasuks ennast ehk kurssi viia ka erinevate kohalikku elu toetavate programmidega.
KredEx on finantsasutus, milline pakub tõhusat tuge ettevõtlikele inimestele mitmesuguste toetuste, laenutagatiste ja laenude andjana. Ettevõtte tegevus on suunatud nii ettevõtetele, kui ka eraisikutele. KredEx pakub lahendusi alustavatele, kasvavatele ning ennast juba tõestanud ettevõtetele. Näiteks sobib nende stardilaen alustavale ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõttele investeeringute ja käibevahendite rahastamiseks
Eraisikule antav eluasemelaenu käendus on mõeldud inimestele, kes soovivad võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust. Eluasemelaenu käendusega on võimalik osta korter, elumaja, krunt või suvila.
Vähemalt üks laenutaotleja, kes soovib kasutada KredExi eluasemelaenu käendust, peab kuuluma ühte alltoodud sihtgruppidest:
• noore pere sihtgrupp
• noore spetsialisti sihtgrupp
• tagastatud eluruumis elava üürniku sihtgrupp
• kaitseväe või kaitseliidu veterani sihtgrupp
PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise meede avaneb käesoleva aasta suve lõpus. 17.-31. augustini on mikroettevõtjatel võimalus taotleda toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks, mida toetatakse sellel aastal 14,4 miljoni euroga. Võrreldes varasemate aastatega on muutunud toetuse nõuded.

Uute nõuete eesmärk on kiirendada investeeringute elluviimist ning tagada vahendite kasutamine programmiperioodi lõpuks. Muudatuse vajalikkus tuleneb tähtajaks lõpetamata projektide suurest arvust. Maaelu mitmekesistamise väikeprojekti toetussumma ühe taotleja kohta on kuni 100 000 eurot. Toetuse määr on kuni 50% toetatava tegevuse investeeringuobjekti maksumusest sõltuvalt investeeringuobjekti tegemise asukohast. Toetuse taotlemiseks vajalike vormidega saab peatselt tutvuda PRIA koduleheküljel, praegu ei ole nad seal veel leitavad.

Hajaasustuse programm, mida rahastatakse Eesti riigieelarvest, on suunatud kõigile Eesti maakondade hajaasustusega piirkondadele. Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsiooni-süsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Samuti toetatakse autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi, kui majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga. Oluline on, et projekti tulemus jõuaks tervikliku lahenduseni.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2015);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Maakondlikud arendusorganisatsioonid
Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis edendab elu maapiirkonnas. Eestisse jõudis Leader-programm pärast Euroopa Liiduga ühinemist ning hetkel tegutseb Eestis kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, kelle tegevuspiirkond kokku moodustab alates 2010. aasta märtsist 99,99% Eesti maapiirkonnast.
LEADER tegevusgruppide andmebaas on leitav siit:
http://www.maainfo.ee/index.php?page=3348
Näiteks Tartumaal tegutsev Tartumaa Arendusselts (TAS) on üks neist 26-st Leader tegevusgrupist. TAS tegutseb Tartumaa kuueteistkümnes vallas ja ühes linnas ning organisatsiooni liikmeskonda kuulub 42 ettevõtet ja 47 mittetulundussektori esindajat. Erinevaid toetustaotlusi saavad esitada TAS-i piirkonda kuuluvad MTÜd, SAd, äriühingud ning kohalikud omavalitsused. Toetuste jagamisel lähtutakse strateegiast, mis on koostatud oma liikmete arenguvajadusi silmas pidades. 2013. aastal lõppes eelmine rahastusperiood. Järgmised taotlusvoorud toimuvad juba Euroopa Liidu uuel rahastusperioodil, eeldatavasti 2015. aasta alguses. Seega tasub Tartumaalastel ennast TAS-i strateegiliste arangusuundadega kurssi viia ning hoida uuel rahastusperioodi algusel silm peal.
Need olid mõned viited erinevatele toetusprogrammidele ja –meedetele, millega püütakse ettevõtlike inimeste ettevõtmisi toetada. Kes ei ole varem nendega kokku puutunud, võiks ennast asjaga kurssi viia, sest sellised toetusmeetmed võivad olla tõhusaks abiks, kui te tõepoolest otsustate maale elama asuda.

Kohtumiseni messil!

Terje-Oden

 

 

 

 

Terje Oden

Maakler